گروه صنعتی کفش آفاق تولیدکننده کفش چرمی در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ۲۰۰۰-۹۰۰۱ ISO   خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام می دارد 
دستیابی به رضایت مشتری
افزایش توان کمی و کیفی محصولات از طریق فن آوری استفاده از تجهیزات مدرن و نو آوری
بالا بردن توان فنی و تخصص کارکنان از طریق آموزش
ادامه بهبود مستمر
مدیریت شرکت خود را متعهد به اجرا و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ۲۰۰۰-۹۰۰۱ ISO  در تولید انواع کفش می داند و در این راستا کلیه مدیران و پرسنل متعهد به آشنایی و اجرای صحیح کلیه بندهای این استاندارد می باشند و خودشان را ملزم به درک صحیح این خط مشی می دانند.
این شرکت با اعتقاد به این که ادامه تحول در بهبود مستمر اصل اقدام پیشگیرانه به جای اقدام اصلاحی می باشداین نظام را در فواصل زمانی مستمر مورد ارزیابی قرار داده و حصول اطمینان از اثر بخشی آنرا دنبال میکند.

خط مشی کیفیت گروه صنعتی آفاق